Hotel Kyriad Karkonosze | Polityka prywatności | Strona Oficjalna

Regulamin rezerwacji noclegów

Regulamin rezerwacji noclegów

Content Blocks

REGULAMIN REZERWACJI POBYTÓW W KYRIAD KARKONOSZE

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa warunki i zasady dokonywania rezerwacji pakietów pobytowych („Pakiety”) w Kyriad Karkonosze prowadzoną przez Rodzinne Resorty Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwanym dalej „Kyriad Karkonosze”, za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.kyriadkarkonosze.pl („System”) lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikiem recepcji „Kyriad Karkonosze” za pomocą rozmowy telefonicznej lub korespondencji e-mail lub via komunikator (np. Messenger) - („Sprzedaż bezpośrednia”) Kyriad Karkonosze prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Systemu, który jest administrowany przez firmę Bookassist Polska Sp z o.o., Os. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, Polska (KRS 0000753036). Sprzedaż pakietów odbywa się za pośrednictwem Internetu lub poprzez sprzedaż bezpośrednią w formie umowy zawieranej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, pomiędzy składającym zamówienie („Klientem“), a Kyriad Karkonosze („Umowa“). Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI KYRIAD KARKONOSZE
Przedmiotem działalności Kyriad Karkonosze jest sprzedaż Pakietów, na które składają usługi pobytowe, gastronomiczne oraz usługi dodatkowe związane z pobytem w Kyriad Karkonosze. Dokładny zakres usług jest każdorazowo wymieniany w konkretnych ofertach Pakietów. Zakres usług oferowanych w Pakietach może ulegać zmianom w trakcje ich sprzedaży lub w związku z ograniczeniami pogodowymi lub w wyniku rozporządzeń władz centralnych oraz lokalnych lub w wyniku zdarzeń losowych takich jak np. awarie systemów wewnętrznych lub u dostawców zewnętrznych (energetyka, wodociągi itp.). Informacje o Pakietach znajdujące się w systemie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient 
składając zamówienie za pomocą Systemu lub w trakcie Sprzedaży bezpośredniej, składa ofertę kupna określonego Pakietu na warunkach podanych w jego opisie.
 
III. DANE KLIENTA
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie danych osobowych w formularzu zamówienia w systemie lub w trakcie sprzedaży bezpośredniej jest niezbędne do zawarcia Umowy tj. złożenia i realizacji zamówienia. przez podanie danych osobowych Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu zawarcia, a następnie realizacji Umowy. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i realizację rezerwacji zamówionego pakietu. Za prawidłowe dane uważa się podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email, rodzaj pobytu, ilości osób oraz innych informacji dotyczących pobytu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przy rejestracji danych i ich aktualność podczas składania zamówienia. Kyriad Karkonosze nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. Nr 1000). Administratorem danych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. powyżej jest Rodzinne Resorty Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (03-801), ul. Jana Zamoyskiego 37 LOK. U1. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Kyriad Karkonosze i przetwarzane są w zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia, w tym obsługi przed przyjazdowej, pobytowej i post wyjazdowej oraz wystawienia faktury, a także prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. Nr 1000). Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem: www.kyriadkarkonosze.pl/polityka-prywatności. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu zamówienia lub następnie aktualizowany w trakcie korzystania z Systemu, informacji handlowych od Kyriad Karkonosze.
 

IV. ZAWARCIE UMOWY ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU
Zamówienie w Systemie dokonuje się za pomocą formularza zamówieniowego, zwanego dalej Rezerwacją. Rezerwacje można zgłaszać w Systemie przez całą dobę poprzez przejście konkretnych kroków:

 1. wybór terminu przyjazdu i wyjazdu oraz wskazanie ile osób dorosłych i ile dzieci oraz w jakim wieku będzie korzystało z usług Kyriad Karkonosze w ramach rezerwowanego pakietu;
 2. wpisanie określonego kodu rabatowego, jeżeli Klient go posiada;
 3. wybór konkretnej oferty pobytowej dostępnej w zakresie wskazanych dat pobytu oraz liczby wskazanych osób;
 4. wybór rodzaju pokoju dostępnego w ramach w zakresie wskazanych dat, liczby wskazanych osób oraz wybranej oferty;
 5. wybór, o ile takie są dostępne, dodatkowych usług i świadczeń realizowanych przez Kyriad Karkonosze;
 6. uzupełnienie danych niezbędnych do dokonania rezerwacji – podanie danych wymaganych i opcjonalnych wskazanych na formularzu oraz potwierdzenie znajomości regulaminów i polityk;
 7. dokonanie zapłaty zadatku w systemie płatności (jeżeli zakończenie procesu rezerwacji wymaga takiej zapłaty). Umowę między Klientem a Kyriad Karkonosze uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Kyriad Karkonosze potwierdzi Klientowi, że rezerwacja została potwierdzona poprzez przesyłanie na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.
 8. Klient może skorzystać z promocji w postaci kodów rabatowych. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zagrożenia stanem epidemii lub w stanie epidemii sposób podawania posiłków oraz możliwości korzystania z dodatkowych atrakcji w obiekcie jest na bieżąco regulowany obowiązującymi w trakcie pobytu przepisami i rekomendacjami administracyjnymi. Rodzinne Resorty Management Sp. z o.o.Jana Zamoyskiego 37 lok. U1, 03-801 Warszawa NIP: 1133057258

Nabywając jakikolwiek pakiet Klient przyjmuje do wiadomości, iż zmiany jego zawartości wynikające z adaptacji oferty do obowiązujących przepisów sanitarnych NIE mogą być podstawą do roszczenia o odszkodowanie od Kyriad Karkonosze (w szczególności, w takich wypadkach nie mają zastosowania tzw. Tabele Frankfurckie). Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń dostępności pokoi przez administrację rządową Kyriad Karkonosze ma prawo anulować rezerwację osób, które w wyniku wprowadzonych limitów nie mogą zostać zameldowane w obiekcie. Jednocześnie pracownicy obiektu dokonają wszelkich starań aby przed anulowaniem rezerwacji zebrać informację niezbędną do właściwego określenia dopuszczalnej liczby Gości. W tym celu Rezerwujący może zostać zapytany o dane dotyczące osób, które będą korzystać z usług obiektu. Odmowa udzielenia odpowiedzi lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować anulowaniem rezerwacji lub odmową przyjęcia Gości do obiektu. Możliwości modyfikacji lub anulacji rezerwacji określają warunki każdorazowo opisane w treści oferty. Jeżeli indywidualne warunki oferty umożliwiają dokonanie modyfikacji lub anulacji rezerwacji, chęć skorzystania z prawa do dokonania jakichkolwiek zmian w rezerwacji Klient każdorazowo powinien zgłosić bezpośrednio do recepcji Kyriad Karkonosze telefonicznie (75 671 32 00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (recepcja@kyriadkarkonosze.pl). W zgłoszeniu należy podać termin rezerwacji, nazwisko osoby na którą była założona rezerwacja oraz numer rezerwacji. W przypadku, gdy w ofercie nie ma informacji o warunkach modyfikacji lub anulacji rezerwacji przyjmuje się, iż rezerwacja dokonana na podstawie takiej oferty jest bezzwrotna w części opłaconego 30% zadatku tzn. w przypadku zmiany terminu rezerwacji lub jej całkowitej anulacji wpłacony zadatek zostaje zatrzymany na rzecz Kyriad Karkonosze, natomiast klient nie będzie musiał uiszczać pozostałej kwoty ceny wynikającej z umowy rezerwacyjnej. Identyczne zasady stosuje się w przypadku niepojawienia się klienta w dniu rozpoczęcia pobytu (tj. brak zameldowania klienta w zarezerwowanym pokoju do godz. 23:59 dnia rozpoczęcia rezerwacji). Klient przyjmuje do wiadomości, iż w momencie rozpoczęcia usługi pobytowej zmiana zakresu pakietu, a w szczególności rezygnacja z zamówionych usług dodanych (np. wynajem miejsca postojowego lub usługa dodatkowych animacji), nie jest już możliwa i zaprzestanie korzystania z wykupionych usług nie może być podstawą do roszczenia w stosunku do Kyriad Karkonosze o zwrot zapłaconej ceny za "niewykorzystana usługę".


V. ZAWARCIE UMOWY W PROCESIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
W procesie Sprzedaży bezpośredniej zamówienie pakietu pobytowego dokonuje się w wyniku prowadzenia konwersacji prowadzonej pomiędzy Klientem, a pracownikiem Kyriad Karkonosze („Pracownik”), która składa się minimum z następujących kroków:

 1. Klient przekazuje jaki interesuje Go konkretnie termin przyjazdu i wyjazdu, wskazuje ile osób dorosłych i ile dzieci oraz w jakim wieku będzie korzystało z usług Kyriad Karkonosze w ramach rezerwowanego Pakietu;
 2. Klient podaje określony kod rabatowy, jeżeli go posiada;
 3. Klient otrzymuje od Pracownika informację o dostępnych ofertach pobytowych w zakresie wskazanych dat pobytu oraz liczby wskazanych osób;
 4. Klient wybiera konkretną ofertę z zakresu przesłanego w kroku 3 i wyraża chęć jej nabycia;
 5. Klient wybiera, o ile takie są dostępne, dodatkowe usługi i świadczenia realizowane przez Kyriad Karkonosze;
 6. Klient podaje dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie pobytowe w Kyriad Karkonosze;  

Pracownik przesyła do klienta e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji pakietu w ramach której w imieniu Kyriad Karkonosze potwierdza uzgodnione warunki zakupu (w tym rodzaj pakietu, okres pobytu liczbę osób w rozbiciu na dorosłych i dzieci) oraz cenę pakietu. Jeżeli warunkiem gwarantowania rezerwacji jest wymóg opłacenia zadatku, potwierdzenie rezerwacji zawiera również informację o wysokości zadatku oraz możliwych formach jego opłacenia; Dokonanie zapłaty zadatku przez Klienta - jeżeli zakończenie procesu rezerwacji wymaga takiej zapłaty. Umowę między Klientem a Kyriad Karkonosze uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Kyriad Karkonosze potwierdzi Klientowi, że rezerwacja została potwierdzona poprzez przesyłanie na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie rezerwacji. Klient może skorzystać z promocji w postaci kodów rabatowych. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zagrożenia stanem epidemii lub w stanie epidemii sposób podawania posiłków oraz możliwości korzystania z dodatkowych atrakcji w obiekcie jest na bieżąco regulowany obowiązującymi w trakcie pobytu przepisami i rekomendacjami administracyjnymi. Nabywając jakikolwiek pakiet Klient przyjmuje do wiadomości, iż zmiany jego zawartości wynikające z adaptacji oferty do obowiązujących przepisów sanitarnych NIE mogą być podstawą do roszczenia o odszkodowanie od Kyriad Karkonosze (w szczególności, w takich wypadkach nie mają zastosowania tzw. Tabele Frankfurckie). Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń dostępności pokoi przez administrację rządową Kyriad Karkonosze ma prawo anulować rezerwację osób, które w wyniku wprowadzonych limitów nie mogą zostać zameldowane w obiekcie. Jednocześnie pracownicy obiektu dokonają wszelkich starań aby przed anulowaniem rezerwacji zebrać informację niezbędną do właściwego określenia dopuszczalnej liczby Gości. W tym celu Rezerwujący może zostać zapytany o dane dotyczące osób, które będą korzystać z usług obiektu. Odmowa udzielenia odpowiedzi lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować anulowaniem rezerwacji lub odmową przyjęcia gości do obiektu. Możliwości modyfikacji lub anulacji rezerwacji określają warunki każdorazowo opisane w treści oferty. Jeżeli indywidualne warunki oferty umożliwiają dokonanie modyfikacji lub anulacji rezerwacji, chęć skorzystania z prawa do dokonania jakichkolwiek zmian w rezerwacji Klient każdorazowo powinien zgłosić bezpośrednio do Recepcji Kyriad Karkonosze telefonicznie (75 671 32 00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (recepcja@kyriadkarkonosze.pl). W zgłoszeniu należy podać termin rezerwacji, nazwisko osoby na którą była założona rezerwacja oraz numer rezerwacji. W przypadku, gdy w ofercie nie ma informacji o warunkach modyfikacji lub anulacji rezerwacji przyjmuje się, iż rezerwacja dokonana na podstawie takiej oferty jest bezzwrotna w części opłaconego 30% zadatku tzn. w przypadku zmiany terminu rezerwacji lub jej całkowitej anulacji wpłacony zadatek zostaje zatrzymany na rzecz Kyriad Karkonosze, natomiast klient nie będzie musiał uiszczać pozostałej kwoty ceny wynikającej z umowy rezerwacyjnej. Identyczne zasady stosuje się w przypadku niepojawienia się klienta w dniu rozpoczęcia pobytu (tj. brak zameldowania klienta w zarezerwowanym pokoju do godz. 23:59 dnia rozpoczęcia rezerwacji). Klient przyjmuje do wiadomości, iż w momencie rozpoczęcia usługi pobytowej zmiana zakresu pakietu, a w szczególności rezygnacja z zamówionych usług dodanych (np. wynajem miejsca postojowego lub usługa dodatkowych animacji), nie jest już możliwa i zaprzestanie korzystania z wykupionych usług nie może być podstawą do roszczenia w stosunku do Kyriad Karkonosze o zwrot zapłaconej ceny za "niewykorzystana usługę".


VI. CENY I PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podane w Systemie są podawane w polskich złotych. Ceny prezentowane w systemie są cenami brutto zawierającymi aktualnie obowiązujący podatek VAT. Kyriad Karkonosze zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w systemie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta. Zmiana cen nie dotyczy rezerwacji już potwierdzonych. Możliwe są następujące formy płatności:

 1. Płatność kartą płatniczą, kartą kredytową, BLIK’iem, przelewem oraz innymi systemami płatności on-line aktualnie dostępnymi za pośrednictwem portali do obsługi płatności z
 2. którymi Kyriad Karkonosze współpracuje na podstawie oddzielnych umów.
 3. Gotówką – bezpośrednio w kasie Kyriad Karkonosze prowadzonej przez recepcję zlokalizowaną w Wojcieszycach (58-560), przy ul. Jeleniogórskiej 36.
 4. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w szczególności daną karta płatnicza tj. wyłącznie uprawnieni posiadacze karty.
 5. Jakiekolwiek przypadki nadużyć wykryte przez Kyriad Karkonosze będą zgłaszane właściwym organom ścigania.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Kyriad Karkonosze dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
 7. Zamawiającego lub dokona zwrotu gotówką. O sposobie rozliczenia zwrotu środków za anulowana transakcję decyduje Kyriad Karkonosze.
 8. W przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem lub płatności elektronicznej, czas przetwarzania rezerwacji i wysłania potwierdzenia do Klienta jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej
 9. autoryzacji płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Klienci mają prawo składać Kyriad Karkonosze reklamacje dotyczące samej rezerwacji, przebiegu realizacji zakupionych pakietów, jak również usług przewidzianych regulaminem. Reklamacje należy składać bezpośrednio w recepcji Kyriad Karkonosze lub przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres recepcja@kyriadkarkonosze.pl. Reklamacja powinna być w formie pisemnej i zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e- mail oraz datę złożenia i numer rezerwacji oraz opis zastrzeżeń. Kyriad Karkonosze ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 10 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji Klienta. Kyriad Karkonosze zawiadomi Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w reklamacji.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie dnia 27 czerwca 2024 roku. Do Regulaminu oraz do Umowy stosuje się prawo polskie. Regulamin dostępny jest w systemie, na stronie internetowej(trzeba dodać): www.kyriadkarkonosze.pl oraz na recepcji Kyriad Karkonosze W sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr. 16, poz. 93 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141. poz. 1176 z późn, zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kyriad Karkonosze, a Klientem poddane zostaje sądom powszechnym miejscowo właściwym dla siedziby Kyriad Karkonosze.

Dyrekcja
Kyriad Karkonosze

Banners

Oferty